กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์

 
[ 02-02-2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ...   doc120230202163839.pdf 
[ 02-02-2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ...   doc120230202163810.pdf 
[ 30-01-2566]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120230130170715.pdf 
[ 30-01-2566] ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ ...   doc120230130170550.pdf 
[ 30-01-2566] ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ ...   doc120230130170517.pdf 
[ 30-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่องขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ...  
[ 11-01-2566] รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 
[ 08-01-2566] รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565   doc120230108160351.pdf 
[ 05-01-2566] ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ 256   doc120230105104453.pdf doc220230105104453.pdf doc320230105104453.pdf doc420230105104453.pdf doc520230105104453.pdf 
[ 05-01-2566] ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566   doc120230105104003.pdf doc220230105104003.pdf 
 
 
 
[ 08-01-2566] รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565   doc120230108160510.pdf 
[ 05-01-2566] ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1   doc120230105102551.pdf doc220230105102551.pdf 
[ 28-12-2565] ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2565   doc120230105101956.pdf doc220230105101956.pdf doc320230105101956.pdf doc420230105101956.pdf doc520230105101956.pdf 
[ 25-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ...   เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 
[ 23-11-2565] ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 
[ 18-10-2565] รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565   doc120221018092803.pdf 
[ 06-10-2565] รายงานผลการดำเนินการไตรมาส ที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เอกสารแนบ 
[ 06-10-2565] ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ...   เอกสารแนบ 
[ 15-08-2565] เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ...   เอกสาร 
[ 12-07-2565] รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3   เอกสารแนบ 
 
 
 
[ 01-02-2566] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ...   เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2 
[ 01-02-2566] ร่างประกาศรอวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ...   doc120230201101133.pdf 
[ 01-02-2566] ร่างประกาศรอวิจารณ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ...   เอกสารแนบ 
[ 26-01-2566] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
[ 26-01-2566] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต ...   เอกสารแนบ 7 เอกสารแนบ 8 
[ 26-01-2566] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต ...   เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ4 เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบ 6 
[ 24-11-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและงานปรับเกรดถนนลงหินคลุก ...  
[ 18-11-2565] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและงานปรับเกรดถนนลงหินคลุก ...   doc120221118164253.pdf doc220221118164253.pdf doc320221118164253.pdf 
[ 16-11-2565] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...  
[ 10-11-2565] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านขามระกา ...   เอกสารแนบฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
แบบรายงานการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
 
 
 
    ซ่อมแซมถนน... []   (อ่าน : 86/ ตอบ : 0)
    ทดสอบ... [ทดสอบ]   (อ่าน : 63/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
     
นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองสุรินทร์พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการระดับตำบล ประจำปี 2566
นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองสุรินทร์พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการระดับตำบล ประจำปี 2566
กิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
กิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565
งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565
 
 
 
วัดพระธาตุอินตั้งหายตุ๊กตันใจ๋
วัดพระธาตุอินตั้งหายตุ๊กตันใจ๋
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่กิมซุง  หมู่ที่  6  บ้านขนาด  ตำบลกาเกาะ
ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่กิมซุง หมู่ที่ 6 บ้านขนาด ตำบลกาเกาะ
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.