กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
[10-03-2023]   โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
เข้าแถวเคารพธงชาติตามนโยบายนายเสกสรรค์ สายยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
[27-02-2023]   เข้าแถวเคารพธงชาติตามนโยบายนายเสกสรรค์ สายยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2566
[24-02-2023]   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2566 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าราชการและพนักงาน อบต. ร่วมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ตามนโยบายของท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ
[22-02-2023]   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าราชการและพนักงาน อบต. ร่วมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ตามนโยบายของท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
[20-02-2023]   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
โครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุ
[16-02-2023]   โครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุ 
การประชุมสภา อบต.กาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
[15-02-2023]   การประชุมสภา อบต.กาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
[15-02-2023]   โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานตามนโยบาย ท่านนายก เสกสรรค์ สายยศ
[15-02-2023]   ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานตามนโยบาย ท่านนายก เสกสรรค์ สายยศ 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาเกาะ
[14-02-2023]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาเกาะ 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตามนโยบายท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ
[13-02-2023]   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตามนโยบายท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ 
ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
[08-02-2023]   ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ตามนโยบายของท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ
[08-02-2023]   กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ตามนโยบายของท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตามนโยบายท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ
[06-02-2023]   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตามนโยบายท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ 
นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองสุรินทร์พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการระดับตำบล ประจำปี 2566
[24-01-2023]   นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองสุรินทร์พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการระดับตำบล ประจำปี 2566 
กิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
[16-01-2023]   กิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
[14-01-2023]   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 
งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565
[11-01-2023]   งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 
กิจกรรมเข้าแถวตามนโยบายท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ
[09-01-2023]   กิจกรรมเข้าแถวตามนโยบายท่านนายกเสกสรรค์ สายยศ 
ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
[29-12-2022]   ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[23-12-2022]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
[06-12-2022]   Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
อบต.กาเกาะ เข้าร่วมกิจกรรมงานช้างสุรินทร์ จ.สุรินทร์
[15-11-2022]   อบต.กาเกาะ เข้าร่วมกิจกรรมงานช้างสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
[15-11-2022]   งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2565
[24-10-2022]   การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู
[04-10-2022]   มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู 
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตำบลกาเกาะ
[20-09-2022]   พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตำบลกาเกาะ 
โครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นคืนสู่ชุมชน
[03-09-2022]   โครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นคืนสู่ชุมชน 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
[30-08-2022]   โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 
อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และ อบต.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
[26-08-2022]   อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และ อบต.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
โครงการจับมือน้องเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ 2565
[24-08-2022]   โครงการจับมือน้องเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ (การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว) ประจำปี 2565
[18-08-2022]   โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ (การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว) ประจำปี 2565 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (U2T for BCG) ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มและบรรจุภัณฑ์)
[18-08-2022]   โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (U2T for BCG) ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มและบรรจุภัณฑ์) 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
[15-08-2022]   โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 
ประชุมสภา อบต.กาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
[15-08-2022]   ประชุมสภา อบต.กาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประชุมสภา อบต.กาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
[10-08-2022]   ประชุมสภา อบต.กาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ศึกษาดูงาน โครงการขยะรีไซเคิล ที่ อบต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
[03-08-2022]   ศึกษาดูงาน โครงการขยะรีไซเคิล ที่ อบต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
ศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ อบต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
[03-08-2022]   ศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ อบต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๕
[11-07-2022]   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๕ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
[30-06-2022]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
นางศักดิ์ศรี ถะเกิงสุข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.กาเกาะ ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
[23-06-2022]   นางศักดิ์ศรี ถะเกิงสุข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.กาเกาะ ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง 
นายเลิศศักดิ์ มะลิซ้อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ได้เป็นประธาน เปิดโครงการสภาเด็กฯ
[22-06-2022]   นายเลิศศักดิ์ มะลิซ้อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ได้เป็นประธาน เปิดโครงการสภาเด็กฯ 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 กาเกาะเกมส์ (ครั้งที่ 18)
[11-06-2022]   การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 กาเกาะเกมส์ (ครั้งที่ 18) 
นางศิริพร มะลิซ้อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวเด็กยากจน
[23-05-2022]   นางศิริพร มะลิซ้อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวเด็กยากจน  
นางสาวปณิตา สายกระสุน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นาง ศักดิ์ศรี ถะเกิงสุข อสบ.ลงพื้นที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
[23-05-2022]   นางสาวปณิตา สายกระสุน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นาง ศักดิ์ศรี ถะเกิงสุข อสบ.ลงพื้นที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุ 
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565
[09-05-2022]   โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565 
การประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.กาเกาะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
[06-05-2022]   การประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.กาเกาะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  
ประชุมปรึกษาหารือโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปี 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
[05-05-2022]   ประชุมปรึกษาหารือโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปี 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กาเกาะ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (2)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฎิบัติ การปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การทุจริตประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป
[26-04-2022]   การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กาเกาะ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (2)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฎิบัติ การปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การทุจริตประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป 
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[18-04-2022]   โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ ประจำปี 2565
[14-04-2022]   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ ประจำปี 2565  
นายเลิศศักดิ์ มะลิซ้อน รองนายกอบต.กาเกาะ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม สมาชิกกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน
[12-04-2022]   นายเลิศศักดิ์ มะลิซ้อน รองนายกอบต.กาเกาะ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม สมาชิกกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
นายเสกสรรค์ สายศ นายก อบต. กาเกาะ ได้เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565
[12-04-2022]   นายเสกสรรค์ สายศ นายก อบต. กาเกาะ ได้เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ผู้บริหาร มอบนโยบายแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฎิบัติงานในหน่วยงานปฎิบัติงาน
[12-04-2022]   กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ผู้บริหาร มอบนโยบายแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฎิบัติงานในหน่วยงานปฎิบัติงาน 
ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอก EIT
[22-03-2022]   ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอก EIT 
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลกาเกาะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
[11-03-2022]   คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลกาเกาะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน
[10-03-2022]   คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปึของชาติ พ.ศ. 2564
[21-01-2022]   กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปึของชาติ พ.ศ. 2564  
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
[21-01-2022]   โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต อบต.กาเกาะ
[30-09-2021]   กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต อบต.กาเกาะ 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.