กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

1.ที่ตั้ง

� � �ตำบลกาเกาะห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตามถนนสายเกาะลอย-เมืองลีง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ตั้งอยู่บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2. เนื้อที่

� � �ตำบลกาเกาะมีเนื้อที่โดยประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,125 ไร่

3. ภูมิประเทศ

� � �ลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่จะสูงทางตะวันออกและทิศเหนือ � แล้วลาดต่ำไปทางทิศตะวันตก ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ น้ำจะซึมลงใต้ผิวดินอย่างรวดเร็ว หน้าร้อนดินจะแห้งแล้ง

� � �ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

� � �ทิศใต้ ติดต่อเขตตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

� � �ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

� � �ทิศตะวันตก ติดต่อเขตลำน้ำชี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

4. จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร

� � �ตำบลกาเกาะมีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่

� � � � � �4.1 บ้านกำจัด หมู่ที่ 1 เพศชาย 126 คน เพศหญิง 132 คน รวม 258 คน �มี 60 ครัวเรือน

� � � � � �4.2 บ้านตาเมาะ หมู่ที่ 2 เพศชาย 173 คน เพศหญิง 213 คน รวม 386 คน �มี 97 ครัวเรือน

� � � � � �4.3 บ้านตะตึงไถง หมู่ที่ 3 เพศชาย 153 คน เพศหญิง 113 คน รวม 266 คน �มี 63 ครัวเรือน

� � � � � �4.4 บ้านสังแก หมู่ที่ 4 เพศชาย 174 คน เพศหญิง 165 คน รวม 339 คน �มี 84 ครัวเรือน

� � � � � �4.5 บ้านตาพน็วน หมู่ที่ 5 เพศชาย 83 คน เพศหญิง 97 คน รวม 180 คน �มี 61 ครัวเรือน

� � � � � �4.6 บ้านขนาด หมู่ที่ 6 เพศชาย 210 คน เพศหญิง 180 คน รวม 390 คน �มี 98 ครัวเรือน

� � � � � �4.7 บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 เพศชาย 385 คน เพศหญิง 430 คน รวม 815 คน �มี 248 ครัวเรือน

� � � � � �4.8 บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 8 เพศชาย 294 คน เพศหญิง 302 คน รวม 596 คน �มี 168 ครัวเรือน

� � � � � �4.9 บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 เพศชาย 188 คน เพศหญิง 195 คน รวม 392 คน �มี 118 ครัวเรือน

� � � � � �4.10 บ้านระกากวย หมู่ที่ 10 เพศชาย 332 คน เพศหญิง 314 คน รวม 646 คน �มี 144 ครัวเรือน

� � � � � 4.11�บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 เพศชาย 222 คน เพศหญิง 247 คน รวม 469 คน �มี 113 ครัวเรือน

� � � � � 4.12�บ้านคำสุข หมู่ที่ 12 เพศชาย 297 คน เพศหญิง 278 คน รวม 575 คน �มี 127 ครัวเรือน

วม 12 หมู่บ้าน ชาย 2,637 คน หญิง 2,666 คน รวม 5,303 คน �มี 1,381 ครัวเรือน

ข้อมูลความหนาแน่นของประชากร/ความหนาแน่นของครัวเรือน

ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 143.37 คน/ตารางกิโลเมตร


 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.