กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

วิสัยทัศน์  (Vision)

“สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาก้าวไกล  บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย  ดำรงไทยแบบพอเพียง”

พันธกิจ  (Mission)

1.  มีการจัดการด้านการเกษตแบบ   “ทฤษฎีใหม่”  ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่ความ

     สามารถในการพึ่งพาตนเอง

2.  อนุรักษ์  พัฒนา ฟื้นฟู  และสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  ทั้งในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

4.  ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

6.  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

7.  การพัฒนาเมืองน่าอยู่  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

8.  ดำเนินการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง  อยู่แบบพอเพียงได้

2.  รักษาขนบทำเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสามารถสืบสานประเพณีอันดีงามสู่ลูกหลาน

3.  ให้ประชาชนได้รับกาารศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

4.  ให้ประชาชนมีรายได้  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  พึ่งพาตนเองได้

5.  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

6.  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

7.  การพัฒนาเมืองน่าอยู่  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

8.  ดำเนินการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.