กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
รายงานผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุประจำปี
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565    17-10-2565  27  0
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565    17-10-2565  26  0
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565    12-09-2565  24  0
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565    09-08-2565  26  0
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565    07-07-2565  28  0
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565    09-06-2565  25  0
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565    12-05-2565  26  0
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565    11-04-2565  28  0
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565    04-03-2565  26  0
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565   23-02-2565  26  0
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565    05-01-2565  24  0
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565    14-12-2564  24  0
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565  doc120221117160857.pdf doc220221117160857.pdf   15-11-2564  26  0
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   06-10-2564  43  0
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   10-09-2564  48  0
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   13-08-2564  44  0
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   05-07-2564  42  0
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   08-06-2564  42  0
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   18-05-2564  44  0
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   09-04-2564  42  0
21   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   18-03-2564  46  0
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   10-02-2564  43  0
23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   29-01-2564  47  0
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   21-01-2564  45  0
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   12-01-2564  43  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.