กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ราคา�ลางจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลาง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-09-2565  40  0
2   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1,3,5,6,7,8,9,10 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210910035710.pdf doc220210910035846.pdf doc320210910035846.pdf   08-09-2564  44  0
3   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา(สนามตะกร้อ) บ้านคือเวียง ม.6 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210823021609.pdf   16-08-2564  45  0
4   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคือเวียง ม.6 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210823020155.pdf   16-08-2564  50  0
5   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบกรองน้ำ บ้านสาลีก ม.4 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821091035.pdf doc220210823082710.pdf doc320210823082710.pdf doc420210823082710.pdf doc520210823082710.pdf   16-08-2564  48  0
6   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่งาม ม.1 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821085301.pdf   16-08-2564  47  0
7   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านส้านเหนือ ม.10 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821084501.pdf   16-08-2564  45  0
8   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโปร่ง ม.7 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821083108.pdf   16-08-2564  48  0
9   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านส้าน ม.3 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821082035.pdf doc220210821082035.pdf   16-08-2564  48  0
10   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านส้าน ม.3 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821081326.pdf   16-08-2564  46  0
11   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเล้าข้าว บ้านคือเวียง ม.6 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821075640.pdf   16-08-2564  44  0
12   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเชื่อมเข้าพื้นที่การเกษตรนาร้อง(จุดที่ 1) บ้านพระเนตร  doc120210821072322.pdf   16-08-2564  42  0
13   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น บ้านพระเนตร ม.2 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821065628.pdf   16-08-2564  47  0
14   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฝายล่าว บ้านโปร่ง ม.7 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821062629.pdf doc220210821062629.pdf   16-08-2564  46  0
15   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา บ้านใหม่ ม.8 เชื่อมบ้านโปร่ง ม.7 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821043654.pdf   16-08-2564  47  0
16   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ระบบประปา บ้านคือเวียง ม.6 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821071019.pdf doc220210821071019.pdf   13-08-2564  46  0
17   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บ้านพระเนตร ม.2 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210821055004.pdf doc220210821055004.pdf doc320210821055004.pdf doc420210821055004.pdf   13-08-2564  61  0
18   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบ้านคือเวียง ม.6 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210818081446.pdf   11-08-2564  47  0
19   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยร่องเป้า บ้านส้านเหนือ ม. 10 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  doc120210830024848.pdf doc220210830024848.4   10-08-2564  44  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.