กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ประ�าศ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  doc120230202163839.pdf   02-02-2566  6  12
2   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  doc120230202163810.pdf   02-02-2566  5  36
3   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.กาเกาะ  doc120230130170715.pdf   30-01-2566  27  55
4   ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างทั่วไป  doc120230130170550.pdf   30-01-2566  5  15
5   ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างตามภารกิจ  doc120230130170517.pdf   30-01-2566  3  7
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่องขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565    30-01-2566  0  0
7   รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2   11-01-2566  58  202
8   รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565  doc120230108160351.pdf   08-01-2566  14  1
9   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ 2565  doc120230105104453.pdf doc220230105104453.pdf doc320230105104453.pdf doc420230105104453.pdf doc520230105104453.pdf   05-01-2566  13  1
10   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566  doc120230105104003.pdf doc220230105104003.pdf   05-01-2566  14  2
11   รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เอกสารแนบ   12-10-2565  75  4
12   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221012171129.pdf   12-10-2565  66  4
13   ประกาศให้ความช่วยเหลือของประชาชนในเขต อบต.กาเกาะ  เอกสารแนบ   01-10-2565  77  2
14   รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   08-08-2565  74  9
15   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   16-06-2565  97  11
16   ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างตามภารกิจ  เอกสารแนบ   08-06-2565  88  2
17   ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างทั่วไป  เอกสารแนบ   08-06-2565  88  0
18   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.กาเกาะ  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   06-06-2565  148  3
19   ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา  doc120220521052327.pdf   21-05-2565  173  1
20   ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  doc120220521052228.pdf   21-05-2565  100  2
21   การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  doc120220405043348.pdf   05-04-2565  97  0
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  เอกสารแนบ   28-02-2565  81  0
23   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  เอกสารแนบ   24-02-2565  106  1
24   ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  เอกสารแนบ   24-02-2565  86  3
25   นโยบายไม่รับของขวัญ  เอกสารแนบ   24-02-2565  86  1
26   ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เอกสารแนบ   24-02-2565  81  0
27   รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ 2565  เอกสารแนบ   07-02-2565  103  0
28   ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   05-01-2565  91  0
29   ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220614070916.pdf   24-12-2564  75  0
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบฯ   20-12-2564  93  0
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เอกสารแนบ   28-10-2564  126  1
32   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   21-10-2564  101  2
33   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสารแนบ   21-10-2564  109  1
34   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2565  เอกสารแนบ   15-10-2564  83  1
35   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เอกสารแนบ   11-10-2564  99  1
36   การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เอกสารแนบ   01-10-2564  11  1
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220519101100.pdf   30-09-2564  75  0
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  doc120210806043438.docx   06-08-2564  162  3
39   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564    23-07-2564  75  0
40   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่3 ประจำปีพ.ศ.2564  เอกสารแนบ   19-07-2564  122  2
41   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   19-07-2564  130  0
42   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   19-07-2564  117  0
43   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   19-07-2564  100  0
44   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี 2564 (เพึ่มเติม)  เอกสารแนบ   01-06-2564  102  1
45   รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เอกสารแนบ   06-05-2564  421  2
46   รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เดือน มีนาคม  เอกสารแนบ   05-05-2564  354  2
47   รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน มีนาคม  เอกสารแนบ   05-05-2564  341  2
48   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่2 ประจำปีพ.ศ.2564  เอกสารแนบ   23-04-2564  339  7
49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ   01-04-2564  357  1
50   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2564  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   01-03-2564  81  1
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   01-03-2564  428  3
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563  เอกสารแนบ   23-02-2564  337  2
53   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565   08-02-2564  69  0
54   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   25-01-2564  75  0
55   ประกาศ เรื่อง มาตรกสนจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจพบการทุจริต  doc120220614045355.pdf   01-10-2563  97  0
56   ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ  ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ   01-10-2563  76  0
57   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2564  เอกสารแนบ   01-10-2563  365  4
58   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ภดส3.หมู่ที่ 12   15-05-2563  379  19
59   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ภดส3.หมู่ที่ 6 ภดส3.หมู่ที่ 7 ภดส3.หมู่ที่ 8 ภดส3.หมู่ที่ 9 ภดส3.หมู่ที่ 10 ภดส3.หมู่ที่ 11   15-05-2563  357  39
60   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ภดส3.หมู่ที่ 1 ภดส3.หมู่ที่ 2 ภดส3.หมู่ที่ 3 ภดส3.หมู่ที่ 4 ภดส3.หมู่ที่ 5   15-05-2563  390  38
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.