กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565  doc120230108160510.pdf   08-01-2566  13  2
2   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1  doc120230105102551.pdf doc220230105102551.pdf   05-01-2566  12  3
3   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2565  doc120230105101956.pdf doc220230105101956.pdf doc320230105101956.pdf doc420230105101956.pdf doc520230105101956.pdf   28-12-2565  11  0
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ให้ผู้วางเงินทราบและติดต่อขอรับเงินคืน ภายใน 60 วัน  เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2   25-11-2565  36  0
5   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ   23-11-2565  33  3
6   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221018092803.pdf   18-10-2565  54  4
7   รายงานผลการดำเนินการไตรมาส ที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เอกสารแนบ   06-10-2565  60  1
8   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เอกสารแนบ   06-10-2565  58  0
9   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 (การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว)  เอกสาร   15-08-2565  27  3
10   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3  เอกสารแนบ   12-07-2565  66  5
11   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เอกสารแนบ   12-07-2565  62  0
12   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   07-04-2565  78  0
13   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ   21-03-2565  77  0
14   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2565  เอกสารแนบ   14-01-2565  78  2
15   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เอกสารแนบ   14-01-2565  78  0
16   ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220614070632.pdf   24-12-2564  67  0
17   ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.กาเกาะ ประจำปี 2564  doc120220614095241.pdf   04-12-2564  70  2
18   ทดสอบ  111   29-10-2564  98  1
19   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสารแนบ   21-10-2564  80  0
20   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   21-10-2564  80  0
21   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2564  doc120220519101452.pdf   05-08-2564  75  0
22   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่3 ประจำปีพ.ศ.2564  เอกสารแนบ   19-07-2564  80  0
23   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   19-07-2564  84  0
24   ร่ายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   19-07-2564  73  0
25   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564  เอกสารแนบ   19-07-2564  70  0
26   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  doc120220519101842.pdf   06-07-2564  69  0
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210505084241.pdf   05-05-2564  357  5
28   แจ้งผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  doc120220614103216.pdf   22-01-2564  58  0
29   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เอกสารแนบ   03-11-2563  345  7
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563   31-08-2563  338  7
31   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนกรกฎาคม 2563  doc120200810062900.pdf   10-08-2563  351  5
32   ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ  การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ   07-08-2563  97  7
33   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนมิถุนายน 2563  doc120200717080608.pdf   17-07-2563  361  8
34   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนพฤษภาคม 2563  doc120200623032608.pdf   16-06-2563  346  17
35   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนเมษายน 2563  doc120200623034851.pdf   20-05-2563  368  14
36   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนมีนาคม 2563  doc120200623041147.pdf   23-04-2563  354  9
37   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120200414021736.14   14-04-2563  322  13
38   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนมกราคม 2563  doc120200623043214.pdf   22-03-2563  327  7
39   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563  doc120200623043425.pdf   05-03-2563  335  6
40   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนธันวาคม 2562  doc120200623044040.pdf   04-03-2563  331  2
41   ประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  doc120200126231439.pdf   27-01-2563  338  12
42   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200113233555.pdf   13-01-2563  351  8
43   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  doc120200109011107.pdf   09-01-2563  351  6
44   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2   06-01-2563  74  6
45   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนพฤศจิกายน 2562  doc120191224205706.pdf   24-12-2562  355  9
46   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนตุลาคม 2562  doc120191224205648.pdf   24-12-2562  347  8
47   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120191106195118.pdf   06-11-2562  364  8
48   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2563  การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2563   27-10-2562  353  12
49   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120191009001725.pdf   09-10-2562  355  12
50   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2563  แผนจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563   08-10-2562  352  8
51   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบ ประมาณ 2562 ( เดือน เมษายน 2562 - กันยายน 2562)  เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562   01-10-2562  358  30
52   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบ ประมาณ 2562( เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562   01-10-2562  347  30
53   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนกันยายน 2562  doc120190930204505.pdf   30-09-2562  351  11
54   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนสิงหาคม 2562  doc120190930204430.pdf   30-09-2562  353  2
55   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนกรกฎาคม2562  doc120190930204406.pdf   30-09-2562  345  2
56   โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562  doc120190922233045.jpg doc220190922233045.jpg doc320190922233045.jpg doc420190922233045.jpg doc520190922233045.jpg doc620190922233045.jpg   12-09-2562  356  15
57   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120190910094111.jpg doc220190910094111.jpg doc320190910094111.jpg doc420190910094111.jpg doc520190910094111.jpg doc620190910094111.jpg   20-08-2562  345  9
58   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120190910093839.jpg doc220190910093839.jpg doc320190910093839.jpg doc420190910093839.jpg doc520190910093839.jpg doc620190910093839.jpg   23-07-2562  326  10
59   รายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ เดือนมิถุนายน 2562  doc120190721202258.pdf   21-07-2562  339  3
60   ประกาศงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาส 3 ประจำปี 2562  doc120190717191220.pdf   17-07-2562  349  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.