กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
¨Ñ´«×éͨѴ¨éÒ§
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านอำปึล ตำบล กาเกาะ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2   01-02-2566  1  6
2   ร่างประกาศรอวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านกาเกาะหมู่ที่ ๘ - บ้านขนาด หมู่ที่ ๖ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒.๐๑๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230201101133.pdf   01-02-2566  0  1
3   ร่างประกาศรอวิจารณ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านกาเกาะหมู่ที่ ๘ - บ้านขนาด หมู่ที่ ๖ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒.๐๑๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบ   01-02-2566  0  1
4   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   26-01-2566  0  0
5   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 8 – บ้านขนาด หมู่ที่ 6 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,010 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,060 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ 7 เอกสารแนบ 8   26-01-2566  3  9
6   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 8 – บ้านขนาด หมู่ที่ 6 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,010 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,060 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ4 เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบ 6   26-01-2566  2  8
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและงานปรับเกรดถนนลงหินคลุก บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 8 บ้านตาพน็วน หมู่ที่ 5 บ้านขนาด หมู่ที่ 6 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์    24-11-2565  31  0
8   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและงานปรับเกรดถนนลงหินคลุก บ้านกาเกาะ ม.8 - บ้านตาพน็วน ม.5- บ้านขนาด ม.6 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118164253.pdf doc220221118164253.pdf doc320221118164253.pdf   18-11-2565  32  0
9   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านขามระกา บ้านระกากวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์    16-11-2565  31  0
10   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านขามระกา บ้านระกากวย หมู่ที่ 10 ตำบล กาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 294 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  เอกสารแนบฯ   10-11-2565  32  3
11   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนม กระแสโสม ไปถึงประปาหมู่บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนม กระแสโสม ไปถึงประปาหมู่บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   04-11-2565  30  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงสีบ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงสีบ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   04-11-2565  30  0
13   ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างโรงสี บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร โดยวางท่อรวม จำนวน 55 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กาเกาะกำหนด  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างโรงสี บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร โดยวางท่อรวม จำนวน 55 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กาเกาะ   02-11-2565  35  1
14   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนม กระแสโสม ไปถึงประปาหมู่บ้าน บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามแบบ ทถ2-203  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนม กระแสโสม ไปถึงประปาหมู่บ้าน บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้   02-11-2565  44  1
15   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม)  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตารางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม)   06-10-2565  44  3
16   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   03-10-2565  39  0
17   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามข้อบัญญัติ)  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตารางแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   03-10-2565  40  0
18   ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   03-10-2565  49  0
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบล หมู่ที่ 1,8 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบล หมู่ที่ 1,8 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   28-09-2565  49  8
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านคำสุข-หนองกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านคำสุข-หนองกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   28-09-2565  49  0
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายขอบทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตาเมาะ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายขอบทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตาเมาะ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   28-09-2565  53  0
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   27-09-2565  47  2
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายแสวง กระแสโสม ไปบ้านนายเที่ยง เกือกแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268.80 ตารางเมตร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายแสวง กระแสโสม ไปบ้านนายเที่ยง เกือกแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268.80 ตารางเ   26-09-2565  47  0
24   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบล หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบล หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 8   23-09-2565  56  0
25   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านคำสุข-หนองกระโดน หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านคำสุข-หนองกระโดน หมู่ที่ 12   23-09-2565  55  0
26   ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอำปึล หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอำปึล หมู่ที่ 9   23-09-2565  54  0
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบฯ   20-09-2565  59  2
28   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตาเมาะ จำนวน 4 ช่วง  doc120220920112247.pdf   20-09-2565  61  5
29   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายแสวง กระแสโสมไปบ้านนายเที่ยง เกือกแก้ว หมู่ที่ 11  doc120220920110905.pdf   20-09-2565  62  5
30   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โึครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านขามระกา หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด  โึครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านขามระกา หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด   20-09-2565  57  0
31   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางไลออน กระแสโสม ไปลานตากข้าวหนองน้ำบ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางไลออน กระแสโสม ไปลานตากข้าวหนองน้ำบ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร    20-09-2565  59  0
32   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหมู่บ้านไปลำชี หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 52.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหมู่บ้านไปลำชี หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 52.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด   20-09-2565  55  0
33   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายตระกูล บุญมาก ไปบ้านนายยม บุญมาก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุริทร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 164.25 ตารางเมตร  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายตระกูล บุญมาก ไปบ้านนายยม บุญมาก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุริทร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 164.25 ตารางเมตร   20-09-2565  56  0
34   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านขามระกา ม.10 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านขามระกา ม.10 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร   12-09-2565  57  2
35   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหมู่บ้านไปลำชี หมู่ที่ 9 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 52.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหมู่บ้านไปลำชี หมู่ที่ 9 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 52.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร    12-09-2565  55  0
36   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางไลออน กระแสโสม ไปลานตากข้าวหนองน้ำบ้านโคกอารักษ์ ม.7 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางไลออน กระแสโสม ไปลานตากข้าวหนองน้ำบ้านโคกอารักษ์ ม.7 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร   12-09-2565  53  0
37   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายตระกูล บุญมาก ไปบ้านนายยม บุญมาก บ้านโคกอารักษ์ ม.7 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 164.25 ตารางเมตร  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายตระกูล บุญมาก ไปบ้านนายยม บุญมาก บ้านโคกอารักษ์ ม.7 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 164.25 ตารางเมตร   12-09-2565  54  0
38   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   09-09-2565  55  0
39   ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09-09-2565  52  0
40   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)   09-09-2565  51  0
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   25-08-2565  52  0
42   ประกาศราคากลาง  เปิดไฟล์เอกสาร 1 เปิดไฟล์เอกสาร 2 เปิดไฟล์เอกสาร 3   05-08-2565  52  0
43   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอำปึล - หนองกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 768.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด  เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอำปึล - หนองกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลกาเกาะ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอำปึล - หนองกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลกาเกาะ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก   21-07-2565  54  0
44   ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองห้วยมือลำชี หมู่ที่ 12 บ้านคำสุข ตำบลกาเกาะ กว้าง 12.00 เมตร ก้นห้วยกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,119.00 ลูกบศก์เมตร ปรับแต่งความลาดเอียง 1;1.5 พร้อมป้ายประชาส้มพันธ์ จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   18-07-2565  53  0
45   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอำปึล - หนองกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 768.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ .050 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมฯ  เอกสารแนบ 7 เอกสารแนบ 8 เอกสารแนบ 9 เอกสารแนบ 10   07-07-2565  56  0
46   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอำปึล - หนองกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 768.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ .050 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ4 เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบ 6   07-07-2565  55  0
47   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   27-06-2565  59  0
48   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เอกสารแนบ   21-06-2565  55  1
49   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสามแยกบ้านนายปลัดไปโรงเรียนบ้านขนาด หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองสุรินท์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   24-05-2565  66  0
50   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสังแกไปหนองกระดาน หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   24-05-2565  57  0
51   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาพน็วนไปบ้านทวารไพร หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   24-05-2565  56  1
52   ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอำปึล หมู่ที่ 9  เอกสารแนบ   28-04-2565  69  0
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ 3 บ้านตะตึงถะไถง ไปหมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,178 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10,890 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบ   21-04-2565  69  0
54   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายสี่แยกไปโรงสูบ หมู่ที่ 9 - บ้านหลุมดิน ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ4   31-03-2565  67  0
55   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเส้นบ้านนางเสม ไปประปาบ้านคำสุข หมู่ที่ 12 บ้านคำสุข ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3   31-03-2565  73  0
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหัวมือลำชีบ้านกาเกาะ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  เอกสารแนบ   31-03-2565  69  0
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านตะตึงไถง ไปหมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2 รูปแบบของโครงการฯ   31-03-2565  77  0
58   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 3 บ้านตะตึงไถง ไปหมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2   24-03-2565  106  0
59   ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตะตึงไถง ไปหมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติม)  เอกสารแนบ 7   18-03-2565  76  0
60   ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตะตึงไถง ไปหมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ4 เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบ 6   18-03-2565  63  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.