กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
�องทุนหลั�ประ�ันสุขภาพ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แบบเสนอโครงการ  doc520221020104556.แบบฟอร์ม_กปท doc620221020104556.แบบฟอร์ม_กปท   20-10-2565  68  26
2   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ    02-02-2565  100  0
3   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกา  doc520200310070443.pdf   10-03-2563  349  23
4   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  doc520200109010926.pdf   09-01-2563  351  17
5   แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561    31-10-2561  348  0
6   แบบฟอร์มเสนอโครงการหลักประกันสุขภาพ    01-10-2561  341  0
7   รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561  doc520190331024117.pdf doc620190331024117.pdf doc720190331024117.pdf doc820190331024117.pdf   01-10-2561  350  33
8   รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561  doc520190331023650.pdf doc620190331023650.pdf doc720190331023650.pdf doc820190331023650.pdf doc920190331024146.pdf   01-10-2561  339  13
9   รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560   29-09-2560  342  25
10   รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2560   29-09-2560  364  864
11   รายงานผลการดำเนินโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ประจำปี 2560  รายงานผล   03-04-2560  338  310
12   แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560  แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์   18-01-2560  352  9
13   รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาเกาะ  ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2559 ครั้งที่ 4/2559   28-10-2559  375  1399
14   ประมวลภาพกิจกรรมกรรมการดำเนินการตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  1. โครงการให้บริการเชิงรุกตามชุดสิทธิประโยชน์ ประจำปี 2559 2. โครงการอบรมปฏิบัติการค้นหาภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2559 3. โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ Stroke alert stemi alert ประจำปี 2559 4. โครงการอบรมบูรณาการงานยาเสพติด To be No.1, สคบ., อย.น้อย, ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและผู้นำนักเรียน ประจำปี 2559   12-10-2559  383  55
15   สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2559  รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงิน   02-10-2559  377  14
16   สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2559  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ   02-10-2559  412  62
17   รายงานทางการเงิน  ประจำไตรมาสที่ 1  ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 4   01-10-2559  365  44
18   คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน   27-09-2559  363  51
19   สรุปผลการประเมินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 (การประเมินตนเอง)  แบบประเมินกองทุน   01-08-2559  372  51
20   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 โรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวัง ในปี 2559  หนังสือประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ    28-12-2558  349  455
21   รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2559    31-10-2558  363  0
22   ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ พ.ศ. 2557  ประกาศและระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ   27-12-2557  359  129
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.