กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   ประจำปี พ.ศ. 2558    
       -  ประเดือน เมษายน  doc120151005083612.pptx   20-05-2559  26
       -  ประจำเดือน ธันวาคม  doc120160202071700.pptx   28-01-2559  8
       -  ประจำเดือน พฤศจิกายน  doc120160106040358.pptx   29-12-2558  6
       -  ประจำเดือน ตุลาคม  doc120151215043950.pptx   30-10-2558  5
       -  ประจำเดือน กันยายน  doc120151110070412.pptx   27-10-2558  7
       -  ประจำเดือน มีนาคม  doc120151005074552.pptx   05-10-2558  6
       -  ประจำเดือน มกราคม  doc120151005073935.pptx   05-10-2558  17
       -  ประจำเดือน สิงหาคม  doc120151007035001.pptx   29-09-2558  8
       -  ประจำเดือน กรฎาคม  doc120151007034853.pptx   31-08-2558  5
       -  ประจำเดือน มิถุนายน  doc120151007034635.pptx   07-07-2558  7
 2   ประจำปี พ.ศ. 2559    
       -  ประจำเดือน พฤศจิกายน 59  doc120161216014147.pptx   16-12-2559  17
       -  ประจำเดือน ตุลาคม 2559  doc120161121204658.pptx   21-11-2559  11
       -  ประจำเดือน กันยายน 59  doc120161004202636.pptx   05-10-2559  23
       -  ประจำเดือน สิงหาคม 2559  doc120160901205945.pptx   02-09-2559  96
       -  ประจำเดือน กรฎาคม  doc120160805041248.pptx   05-08-2559  61
       -  ประจำเดือนมิถุนายน  doc120160712025931.pptx   01-07-2559  8
       -  ประจำเดือน เมษายน 2559  doc120160603034658.pptx   30-05-2559  20
       -  ประจำเดือน มีนาคม  doc120160503065135.pptx   29-04-2559  13
       -  ประจำเดือน มกราคม 59  doc120160307034103.pptx   26-02-2559  19
 3   ประจำปี พ.ศ. 2560    
       -  ประจำเดือน ธันวาคม 2560  doc120180110234958.pptx   11-01-2561  7
       -  ประจำเดือน พฤศจิกายน 60  doc120171227014522.pptx   04-12-2560  5
       -  ประจำเดือน กันยายน  doc120171003232905.pptx   03-10-2560  3
       -  ประจำเดือน สิงหาคม  doc120170904215705.pptx   05-09-2560  5
       -  ประจำเดือน กรฎาคม 2560  doc120170809004415.pptx   03-08-2560  4
       -  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  doc120170611192232.pptx   07-06-2560  21
       -  ประจำเดือน เมษายน 2560  doc120170511001840.pptx   11-05-2560  8
       -  ประจำเดือน มีนาคม 2560  doc120170418022808.pptx   18-04-2560  7
       -  ประจำเดือน มกราคม 2560  doc120170220191414.pptx   20-02-2560  8
 4   ประจำปี พ.ศ.2561    
       -  ประจำเดือน มกราคม 2562  doc120190220192522.pptx   20-02-2562  3
       -  ประจำเดือน พฤศจิกายน 61  doc120181217003116.pptx   17-12-2561  2
       -  ประจำเดือน ตุลาคม 2561  doc120181114233956.pptx   14-11-2561  1
       -  ประจำเดือน กันยายน 2561  doc120181025005446.pptx   25-10-2561  4
       -  ประจำเดือน สิงหาคม 2561  doc120180917200828.pptx   17-09-2561  4
       -  ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  doc120180827212908.pptx   27-08-2561  3
       -  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  doc120180612002450.pptx   12-06-2561  5
       -  ประจำเดือน เมษายน 2561  doc120180507010129.pptx   07-05-2561  7
       -  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  doc120180318215713.pptx   09-03-2561  5
       -  ประจำเดือน มกราคม 2561  doc120180213213612.pptx   12-02-2561  11
 5   ประจำปี พ.ศ.2562    
       -  ประจำเดือน ธันวาคม 2562  doc120200115232603.pptx   15-01-2563  3
       -  ประจำเดือน ตุลาคม 2562  doc120191119204057.pptx   19-11-2562  3
       -  ประจำเดือน สิงหาคม 2562  doc120190912211427.pptx   12-09-2562  5
       -  ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  doc120190902202929.pptx   02-09-2562  2
       -  ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  doc120190722003259.pptx   22-07-2562  1
       -  ประจำเดือน เมษายน 2562  doc120190626220337.pptx   26-06-2562  1
       -  ประจำเดือน มีนาคม 62  doc120190424003849.pptx   24-04-2562  3
       -  ประจำเดือน มกราคม 2562  doc120190220192701.pptx   20-02-2562  3
 6   ประจำปี 2563    
       -  ประจำเดือน พฤศจิกายน  doc120201228032645.pptx   28-12-2563  3
       -  ประจำเดือน สิงหาคม 2563  doc120200923013637.pptx   23-09-2563  3
       -  ประจำเดิน มิถุนายน 2563  doc120210108042543.JPG doc220210108042543.JPG   23-09-2563  0
       -  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  doc120210108042043.JPG doc220210108042043.JPG   28-08-2563  5
       -  ประจำเดือนมีนาคม 2563  doc120200426233705.pptx   26-04-2563  4
       -  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  doc120200408195748.pptx   09-03-2563  3
       -  ประจำเดือน มกราคม 2563  doc120200213003608.pptx   13-02-2563  2
 7   ประจำเดือน ตุลาคม 2563    
       -  ประจำเดือน ตุลาคม 2563  ประจำเดือน ตุลาคม 2563   06-08-2564  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.