กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร    
       -  รายชื่อบุคลากร  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   11-11-2558  18
       -  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทั่วไป  คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร   03-11-2557  27
       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   10-01-2557  21
       -  แบบขอข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  แบบขอข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ   06-01-2557  16
       -  มาตรา 7 (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร   04-11-2556  22
       -  มาตรา 7 (2)  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน   04-11-2556  22
       -  มาตรา 7 (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน   04-11-2556  26
       -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540   01-01-2556  13
 2   คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ    
       -  สรุปผลการดำเนนิการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งไป และร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สรุปผลการดำเนนิการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งไป และร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   02-10-2560  12
       -  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  doc120160204070316.doc   04-02-2559  36
 3   แบบรายงานการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558    
       -  แบบรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน  doc120160204070450.docx   04-02-2559  27
 4   แผนพัฒนาท้องถิ่น    
       -  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   29-05-2560  10
       -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559 - 2561)  doc120170621024405.html   24-07-2558  9
 5   งบประมาณรายจ่ายประจำปี    
       -  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   21-08-2560  7
       -  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   01-09-558  10
 6   แผนการดำเนินงาน    
       -  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   22-12-2560  6
       -  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   30-12-2559  12
 7   แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี    
       -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)    25-07-2559  0
 8   แผนการจัดหาพัสดุ    
       -  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   03-10-2559  8
       -  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   01-10-2558  6
 9   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา    
       -  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ประกาศประกวดราคา   25-09-2560  11
       -  ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกเซ็ม บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศสอบราคา   28-04-2560  11
       -  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  ประกาศสอบราคา   13-06-2559  17
       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอำปึล (ขาม) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ประกาศประกวดราคา ตารางแสดงวงเงิน   02-12-2558  17
       -  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลางและขนาดใหญ่มาก จำนวน 3 โครงการ  ประกาศประกวดราคา ตารางแสดงวงเงินระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ตารางแสดงวงเงินระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 ตารางแสดงวงเงินระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12   02-02-558  32
 10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง    
       -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   31-10-2559  65
 11   ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย    
       -  ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 2/2560 ไตรมาสที่ 3/2560 ไตรมาสที่ 4/2560   10-10-2560  38
       -  ข้อมูลรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  งบรายรับ-รายจ่ายเงิน    07-10-2559  13
 12   งบแสดงฐานะทางการเงิน    
       -  งบแสดงฐานะทางการเงืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งบแสดงฐานะทางการเงืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   30-10-2560  6
       -  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  งบแสดงฐานะทางการเงิน    07-10-2559  8
 13   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น    
       -  รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 สมัยสามัญ สมัยที่ 4   02-10-2560  63
       -  รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559  สมัยสามัญ สมัยที่ 4   15-02-2560  21
       -  รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3    16-12-2559  16
       -  รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2    31-10-2559  14
       -  รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559  สมัยสามัญ สมัยที่ 2   15-08-2559  6
       -  รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2    01-06-559  12
 14   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น    
       -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำปี 2560  ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560   03-11-2560  41
       -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มกราคม  กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน   23-12-2559  57
       -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม   23-02-559  78
 15   รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.    
 16   รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)    
       -  รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2559  บันทึกรายงานผลการประเมิน   14-06-2559  16
 17   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน    
       -  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน    28-12-2560  0
       -  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559   14-11-2559  26
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.