กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 01 โครงสร้าง1
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=182
 02 O 02 ข้อมูลผู้บริหาร
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=8
 03 O 03 อำนาจหน้าที่
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=183
 04 O 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/popdoc1.php?path=doc_newst5/doc120230222170757.pdf
n&tbname=tbmenut5_tb1&news_id=5
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=5&menuid=1&n
n=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8
n%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%
nB8%99#
 05 O 05 ข้อมูลการติดต่อ
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=contact
 06 O 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=194
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 07 O 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=allpic&menuid=1&n=%E0%B8%A0%E0%B
n8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0
n%B8%A1
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=180&menuid=1&n=%E
n0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3
n%E0%B8%A3%E0%B8%A1
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 08 O 08 Q&A
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=webboard
 09 O 09 Social Network
  https://kakoh.go.th/index.php
 10 O 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=193
    การปฏิบัติงาน
 14 O 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=44&n=%E0%B8%A1%E0%B8
n%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
nB8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E
n0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
 15 O 15 คู่มือหรือมาตรฐานการใช้บริการ
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=26&n=%E0%B8%A1%E0%B8
n%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
nB8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E
n0%B8%B2%E0%B8%A3
 16 O 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=27&n=%E0%B8%82%E0%B9
n%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%
nB8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
n0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E
 17 O 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=39&n=%E0%B8%A3%E0%B8
n%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%
nB8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E
n0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E
    9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 18 O 18 E-service
  https://kakoh.go.th/e_service.php
 19 O 19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=12&n=%E0%B9%81%E0%B8
n%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%
nB8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E
n0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E
 20 O 20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=4&n=%E0%B8%9B%E0%B8%
nA3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B
n8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0
n%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
 21 O 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=13&n=%E0%B8%AA%E0%B8
n%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
nB8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E
n0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E
 22 O 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=14&n=%E0%B8%A3%E0%B8
n%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%
nB8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E
n0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E
    9.2 การบริหารงาน
 11 O 11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=3&n=%E0%B9%81%E0%B
n8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0
n%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%
nE0%B8%9B%E0%B8%B5#
  https://kakoh.go.th/popdoc1.php?path=doc_newst5/doc120230222185909.pdf
n&tbname=tbmenut5_tb3&news_id=6
 12 O 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ6เดือน
  https://kakoh.go.th/index.php
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=4&n=%E0%B8%A3%E0%B
n8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
n%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%
nE0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%
 13 O 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=5&n=%E0%B8%A3%E0%B
n8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0
n%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%
nE0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=5&menuid=5&n
n=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8
n%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%
nB8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%
  https://kakoh.go.th/popdoc1.php?path=doc_newst5/doc120230228160259.pdf
n&tbname=tbmenut5_tb5&news_id=5
    9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 23 O 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 24 O 24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 25 O 25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 26 O 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
    9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 27 O 27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 28 O 28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=helpreport
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=help
 29 O 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 30 O 30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=145&menuid=1&n=%E
n0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3
n%E0%B8%A3%E0%B8%A1
    10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 31 O 31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menut1_view&news_id=1&menuid=9&n
n=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8
n%99%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.
 32 O 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=181&menuid=1&n=%E
n0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3
n%E0%B8%A3%E0%B8%A1
 33 O 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 34 O 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
 35 O 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    แผนป้องกันการทุจริต
 36 O 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 37 O 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
 
 38 O 38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
    10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 39 O 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 40 O 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 41 O 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 42 O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  https://kakoh.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=46&n=%E0%B8%A1%E0%B8
n%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%
nB8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E
n0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E
 43 O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หน้า

 

 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.