กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ติดต่อหน่วยงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  ศูนย์การเรียนรู้
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข่าวสาร
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุม (ประจำเดือน)
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.กาเกาะ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
_______________________________________________________________________________________________________


ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่กิมซุง หมู่ที่ 6 บ้านขนาด ตำบลกาเกาะ
ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่กิมซุง หมู่ที่ 6 บ้านขนาด ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ริเริ่มปลูกไผ่กิมซุง คือ นายชาติ สายกระสุน อายุ 55 ปี เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2505 ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 บ้านขนาด ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี โดยเริ่มแรกได้คำแนะนะมาจากครูณัฐชา แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านขนาด ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อให้ปลูกไผ่กิมซุงประมาณ 6 ปี กว่าจะเปลี่ยนแนวคิดมาปลูกไผ่กิมซุง โดยนายชาติฯ กล่าวว่า เดิมทีกระผมได้ปรึกษาหารือกับครอบครัวว่าจะให้ปลูกไผ่กิมซุงหรือไม่ ทางครอบครัวไม่สนับสนุน ตลอดจนชาวบ้านในละแวกนั้นก็พากันไม่เชื่อว่าปลูกไผ่ตัวนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ เนื่องจากที่ดินของกระผมมีอยู่ 15 ไร่ เป็นป่ารกร้างว่างเปล่ามานานสภาพดินเป็นดินทราย เพาะปลูกพืชอะไรก็มักจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร กระผมเลยเปลี่ยนแนวคิด โดยดื้อดึงไม่ฟังใคร จะลองทำดู จะปลูกไผ่กิมซุงดู จากการเล่าและแนะนำจากครูว่าไผ่ชนิดนี้สามารถสร้างรายได้หลายทาง เพราะไผ่ชนิดนี้มีประโยชน์มากมาย เช่น ลำต้นสามารถขาย หรือนำมาเพาะชำกิ่งขายได้ หน่อไม้ก็ขายได้ นำต้นไผ่ที่ตายมาเผาเป็นถ่านไว้ประกอบอาหารได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำถ่านมาอัดแท่งส่งต่างประเทศได้อีกด้วย กระผมคิดในใจว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์มากมายหลายทางจังเลย เอาเหอะ ลองปลูกดู ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายน และเป็นช่วงฤดูแล้งที่นาผืนนี้ก็ไม่มีแหล่งน้ำด้วย เราจะทำไงดี ระยะทางจากหมู่บ้านประมาณ 2.5 กิโลเมตร คิดดูว่าลุงต้องขนน้ำเพื่อมารดต้นไผ่อาทิตย์ละครั้ง เพื่อให้ต้นไผ่รอด แต่เหมือนโชคชะตาฟ้าประทาน ให้ฝนตกลงมาทำให้ต้นไผ่งอกและโตอย่างรวดเร็วมาก เป็นปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝน ลุงดีใจมากที่เห็นต้นไผ่รอด หลังจากนั้นเป็นต้นมาลุงก็นำปุ๋ยคอกมาใส่แล้วผ่านไปประมาณ 1 ปี ก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ คือ หน่อไม้ ส่วนใหญ่เก็บมาให้ชาวบ้านในละแวกนั้นไปประกอบอาหาร ไม่ได้ขาย ส่วนกิ่งมันก็ตัดมาเพาะชำกิ่งเพื่อนำมาจำหน่ายและแจกจ่ายบ้างเพื่อขยายผลต่อในละแวกหมู่บ้านขนาด และมีผู้มาติดต่อขอซื้อต้นไผ่เพื่อนำไปปลูก สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างมาก
ไผ่กิมซุง
หน่อไม้
กิ่งพันธุ์
ผลิตหรือแปรรูปเป็นถ่าน
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
       
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4451-3297    
       
   
 
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome  Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.